İnkılap Tarihi Online Test Çöz

Yayınlama: 26.05.2020
4
A+
A-

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük online testi çözmek için aşağıdaki soruları cecaplamalısınız. Lise ve Üniversite öğretimi görenler için çok faydalı olacak bu İnklap Tarihi ve Atatürkçülük online testi sizler için hazırlanmıştır.

SORULAR

1 ) Öğrenim hayatı boyunca okuduğu eserler Mustafa Kemal’e gerçekçi, akılcı ve bilim­sel bir düşünce yapısı kazandırmıştır. Atatürk’ün çeşitli dönemlerde söylediği aşağıdaki sözlerinden hangisi bu düşün­ce yapısını en açık şekliyle ortaya koy­maktadır?

A) Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

B) Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

C) Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kararlılıkla tatbik etmek lazımdır.

D) Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.


2 ) Mustafa Kemal öğrencilik yaşamı boyunca Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Askeri Rüş­tiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi gibi okullarda eğitim al­mıştır. Bu okullarda alman eğitimin Mustafa Ke­mal’e kazandırdığı özellikler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söy­lenemez?

A) Liderlik becerisi

B) Vatan ve millet sevgisi

C) Tarih bilinci

D) Batı hayranlığı


3 ) Mustafa Kemal, öğrencilik yıllarından itiba­ren tüm eğitiminde okumaya, araştırmaya önem vermiş, dünyada meydana gelen si­yasi, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakından izlemiştir. Mustafa Kemal’in bu araştırmalarının ve yaşadığı çevrenin etkisi ile en fazla ilgi duyduğu alanın aşağıdakilerden hangi­si olduğu söylenebilir?

A) Askerlik

  Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün neden öldü?

B) Sanat

C) Tarih

D) Felsefe

4 ) Mustafa Kemal’i gençlik yıllarında en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk – Yu­nan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk or­dusu savaş meydanında zafer kazanması­na rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir. Bu durum Mustafa Kemal’e bir devleti aşağıdaki alanlardan .hangisinde de güç­lü tutulması gerektiği; konusunda fikir vermiş olabilir?

A) Askeri

B) Diplomasi

C) Ekonomik

D) Hukuki


5) Mustafa Kemal, Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra askerlik mesleğine Şam’daki göreviyle adım attı. Burada gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik mesle­ğine başlar başlamaz bir cemiyet kur­ması aşağıdakilerden hangisinin bir gös­tergesidir?

A) Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu durumdan kurtarmak istediğinin

B) Gelenek ve görenekleri sürdürmeye çalıştığının

C) Ekonomik sorunlara siyasi sorunlardan daha çok önem verdiğinin,

D) Milliyetçilik akımının önemini yitirdiğinin


6) Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa ve emrindeki bazı subaylar gizlice Trablusgarp’a geçerek yerel halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu tavrının aşağıdakilerden hangisine tepki niteliği ta­şıdığı savunulabilir?  

A) Sömürgeci politikalara

B) Osmanlı hükümetine

C) Milliyetçilik akımına

D) Ümmetçiliğe


7) Meşrutiyet’in ilanından sonra Meşrutiyet kar­şıtı grupların kışkırtması ile İstanbul’da gerici nitelikli bir ayaklanma çıktı. 31 Mart Olayı olarak bilinen bu ayaklanmayı Selanik’ten gelen “Ha­reket Ordusu” bastırdı. Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik’ten yola çıkan bu orduyada “Kurmay Başkanlığı” görevini Mustafa Kemal üstlenmiştir. Hareket Ordusu İstanbul’daki ayaklanmayı bastırarak’ düzeni sağlamıştır.

Buna göre;

  Aydın Işıklı Kız Yurdu'nda asansör düşmesi sonucu iki kız hayatını kaybetti

I. Ordu yenilikleri koruma görevini üstlen­miştir.

II. Mustafa Kemal demokrasi taraftarıdır.

III. Halk Hareket Ordusu’nu desteklemiştir,

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) III

B) I,III

C) I,II

D) II,III


8) Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı savaş hangisidir? Öğretmenin bu sorusunu aşağıdaki öğren­cilerden hangisi doğru cevaplamıştır?

A) Balkan Şavası

B) Trablusgarp

C) Çanakkale

D) Kutuluş şavası


9) Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanların Oniki Adayı işgal etmesi ve Balkan Devletleri’nin Osmanlı Devleti ’ne savaş açması üzerine İtalyanlarla Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Uşi Antlaşması’nın;

I.Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakı­lacaktır.

II.Trablusgarp halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır.

III.Oniki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakıla­caktır.

maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile olan kültürel bağlarını devam ettirmek istediğinin bir göstergesidir?

A) II

B) I,II

C) I,III

D) II,III


10) Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale Savaşı’nda askerlerine söylediği bu tarihi söz onun aşağıdaki özelliklerinden han­gisinin göstergesi olamaz?

A) Vatan sevgisinin

B) Kararlılığının

C) Cesaretinin

D) Bilimselliğinin


Cevap Anahtarı:

1) Doğru cevap D

2) Doğru cevap D

3) Doğru cevap A

4) Doğru cevap B

5) Doğru cevap A

6) Doğru cevap A

7) Doğru cevap A

8) Doğru cevap B

9) Doğru cevap A

10) Doğru cevap D

Yukarıda çözdüğünüz inkılap tarihi dersi için test umarım sizlera faydalı olmuştur. Bu tür faydalı ders ve online test yazılarımız için lütfen bizi takip edin.

sağlık sitesi |-| nakliyat |-| youtube izlenme al |-| ideal kilo hesaplama |-| instagram beğeni hilesi |-| vozol likit |-| promosyon şapka |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache