Toplumsal yapı nedir? Toplumsal Kültür nedir? Toplumsal Gruplar…

Yayınlama: 01.05.2021
33
A+
A-

Toplumsal yapı nedir?

Toplumsal yapı toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Toplumun bir çerçevesini oluşturur ve bu çerçeve birey doğmadan önce kültürle korunmuş ve ilişkiler sistematik bir şekilde örgütlenmiştir. Toplumsal yapıyı oluşturan bileşenler, kültür, toplumsal sınıflar, statü, statüyle bağlaşık roller ve organik bütünlüğünün devam etmesi için gerekli olan kurumlardır (sağlık, eğitim, güvenlik vb.). Toplumsal yapının bileşenleri bireyin toplumsallaşma sürecine de yoğun etkide bulunur; bireyin hangi kültüre bağlı olduğu, sınıfsal konumu, kendisine miras kalan edinilmiş statüsü, zamanla sahip olduğu kazanılmış statüleri, buna bağlı rolleri onun karakter ve kimliğinin oluşmasında birinci dereceden etkilidir. Böylece toplumsal yapı geçmişin mirasını bugüne taşımakla kalmaz, mirasın bugündeki hayat damarlarıdır ve gelecekte nasıl bir ilişkiler bütünü yaşayacağımızın da belirleyicisidir.

Toplumsal yapı nedir? Toplumsal Kültür nedir?
Toplumsal yapı nedir? Toplumsal Kültür nedir?

Toplumsal Kültür nedir?

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.

İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.[1]

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir:

Sosyolojik olarak, kültür bizi saran, insanlardan öğrendiğimiz toplumsal mirastır. Kültürün oluşmasında iki süreç vardır; birinci süreçte insan pasif ve alıcı konumdadır. Belli bir coğrafi çevrede yaşıyor, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını orada gideriyordur. Doğayla kurulan bu öncül ilişki, yani ihtiyaçları doğrultusunda edindiği bilgi, dili, davranışları ve maddi üretim ve tüketim aletleri kültürün yaratılmasında birinci aşama olarak karşımıza çıkar. İkinci aşamada ise insan alıcı konumdan çıkar ve üretmeye başlar; yani yaşadığı çevreye etkin ve aktif bir güç olarak katılır. Bu süreç ilk aletlerin yaratılmasıyla sınırlı olarak başlayıp Neolitik Çağ’la birlikte hız kazanmıştır. Kültür birikimle birlikte ivmesi artan bir toplumsal yapı bileşenidir. Giderek her nesil miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve onu kendinden sonrakilere miras bırakır.

  Aydın Işıklı Kız Yurdu'nda asansör düşmesi sonucu iki kız hayatını kaybetti

Bireyler için ise yargılama, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenme ve tecrübeler yoluyla geliştirilmiş olan biçimine o kişinin kültürü denir. Bireyin edindiği bilgileri anlatmak için de kültür sözcüğü kullanılır.

Toplumsal Gruplar

“Toplumsal  Hareketlilik”  kavramı,  toplumda  farklı  toplumsal  konumlar,  pozisyonlar  arasında  yer değiştirme  anlamına  gelmektedir.  Kişinin  toplumsal  hareketliliği  ya  o  kişinin  yaşam  süresi  içindeki kazanımlarını  karşılaştırarak,  ya  da  evvelki  nesiller ile  (babadan  oğula)  arasındaki  farka  bakılarak ölçülmeye çalışılır. Toplumsal hareketliliğin kişinin kendi yaşam süresi içinde olan hareketlilik nesil içi Toplumsal Gruplar (intragenerational)  hareketlilik;  kişinin evvelki nesillere kıyasla elde ettiği hareketlilikte nesiller arası (intergenerational)  hareketlilik olarak adlandırılır. Ayrıca, nesiller arası hareketlilikte yukarı dikey hareketlilik  olduğu kadar aşağı dikey hareketlilik de olabilir. Yani kişiler evvelki nesillere göre, toplumda babadan aldıkları konumlarını meslek statüsü, prestij, gelir ve eğitim olarak kaybedebilirler. Nesiller arası hareketlilikte babadan oğula hiçbir değişiklik olmadan da kalabilir. Oğul, babası ile aynı statü,  prestij düzeyinde  bir  meslek edinebilir. Toplumlarda hareketlilik toplumun   ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmesini gösteren çok önemli bir göstergedir.  Toplumda yeni olanaklar, fırsatlar, konumlar ortaya  çıktığı ve bunlar  kişiler arasında  yeteneğe ve kişinin kendi  kazanımlarına göre dağıtıldığı zaman, yukarı  toplumsal  hareketlilik aşağı hareketliliğe göre  daha  yüksektir. Bu anlamda meritokratik bir yapının geliştiğinden söz etmek olanaklı olur. Aksi halde,  kişi babasının sağladığı konumdan fazla  ileri gidemedi ise, hatta aşağı düşmüşse,  o toplumda sanayileşmenin gelişmediği, yeni fırsatların oluşmadığı veya meritokratik sisteme göre dağıtılmadığı anlaşılır. Sonuç olarak, sınıf/tabakalaşma ve hareketlilik analizlerinde bugün gelinen noktada sadece meslek kategorilerinin kullanıldığı görülmektedir. Mesleğe dayalı  statü endekslerine en çok  yöneltilen eleştiriler arasında,  mesleğin kişilerin ellerindeki sermaye, mal ve taşınmazlara ait mülkiyet konumlarını belgelemekten uzak  oluşu;  toplumda her  zaman aktif  iş gücü içinde  yer  almayan ancak potansiyel iş gücünü oluşturan grupları kapsam dışı bırakması;  özellikle  hane  reisinin meslek statüsü üzerine yoğunlaşıp, hanelerde artık giderek önemli bir gelir getiren kadın emeğini yok saymasıdır.  (Sibel Kalaycıoğlu, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, s:12 Dora Yayınları) Toplumsal Gruplar

  Ahi Evran Üniversitesi Akademik Takvim | 2023-2024

ERTANHABER

sağlık sitesi |-| süprem kumaş |-| nakliyat |-| youtube izlenme al |-| ideal kilo hesaplama |-| instagram beğeni hilesi |-| Film Önerileri vozol likit